A_logo2019_ver2      Ja tack, jag kommer!

Till Almedagen den 22 januari kl 13.00-17.00. 

7A Odenplan, Odengatan 65, sal Loke.
Programmet publiceras på vår facebooksida, se almedalsveckanofficiell.

Yes thanks, I will attend!
At the Almedag the 22th of January between 13-17 pm.
At 7A Odenplan, Odengatan 65.


Ditt förnamn/Your first name
Ditt efternamn/Your sure name
Din titel/Your title
Organisation/Organisation
Faktureringsadress/Address 500 kronor vid NoShow
Din e-postadress/Your email address
Ditt telefonnummer/Your phone number

Behandling av personuppgifter
För att vi ska veta vem som kommer på Almedagen behöver vi de personuppgifter du lämnar vid anmälan. I och med att du anmäler dig bekräftar du ditt samtycke att vi behandlar dina personuppgifter.  

De personuppgifter du lämnar används för närvarolistan och kan komma att användas för kontakt med dig innan, under och efter Almedagen. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig är Almedalsveckan, Region Gotland, 621 81 Visby. Har du frågor om hanteringen om dina personuppgifter, se vår hemsida www.almedalsveckan.info/personuppgifter, eller kontakta oss på almedalsveckan@gotland.se. Du når vårt dataskyddsombud på 0498-26 90 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Processing of personal data
In order for us to know who will attend at the Almedag, we need the personal information you provide for you at the time of notification. By signing up you acknowledge your consent that we process your personal information.

The personal information you provide is used for the guest list and may be used to contact you before, during and after the Almedal Week. We may share your personal information with third parties provided that we are required to do so by law. We apply current privacy laws when processing personal data.

Data Responsible is Almedals Week, Gotland Region, 621 81 Visby. If you have any questions about the handling of your personal information, please visit our website www.almedalsveckan.info/personuppgifter  or contact us at almedalsveckan@gotland.se. You reach our Data Protection Officer at 0498-26 90 00. If you have complaints about our processing of your personal information, you are entitled to file a complaint with the swedish Datainspektion.


Logga_150px